Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk 07 620 14 41
 

Plačilo vrtca

Občinski svet Občine Žužemberk je na 21. redni seji dne 22. 12. 2017 sprejel sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk. Nove ekonomske cene veljajo od 1. 1. 2018 dalje.

Dohodkovni

razred

Plačilo v %

(po odločbi CSD)

1. starostno obdobje

(1-3 leta)

2. starostno obdobje

(3-6 let)

1 0 0 0
2 10 % 42,95 EUR 35,94 EUR
3 20 % 85,90 EUR 71,88 EUR
4 30 % 128,85 EUR 107,82 EUR
5 35 % 150,32 EUR 125,79 EUR
6 43 % 184,68 EUR 154,55 EUR
7 53 % 227,63 EUR 190,49 EUR
8 66 % 283,46 EUR 237,21 EUR
9 77 % 330,71 EUR 276,75 EUR
Cena programa 429,49 EUR 359,41 EUR

Za lažje razumevanje določanja višine plačila staršem, smo v nadaljevanju zapisali nekaj osnovnih podatkov na osnovi ZUJPS-a:

 • Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.
 • Starši lahko na enotni Vlogi za pridobitev pravic iz javnih sredstev uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.
 • Obrazci Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca in Obrazec za sporočanje sprememb so dosegljivi na spletni strani vrtca, na spletnih straneh centrov za socialno delo, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah in papirnicah.
 • Plačilo staršev določi center za socialno delo z odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo v primerjavi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer imajo otrok in njegovi starši stalno bivališče.
 • Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ne glede na koledarsko leto ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Novo vlogo je potrebno oddati v zadnjem mesecu veljavnosti odločbe oziroma v mesecu poteka pravice o znižanem plačilu vrtca.
 • Če starši zamudijo rok za oddajo vloge, se znižano plačilo vrtca, delna oprostitev plačila za mlajšega otroka in oprostitev plačila za tretjega otroka, uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo. To pomeni, da staršem za mesece, ko z odločbo centra za socialno delo nimajo dodeljene pravice, vrtec izstavi račun v višini 77 % cene programa.
 • Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
 • Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12) starši za mlajšega otroka plačajo 30 % dohodkovnega razreda, v katerega so z odločbo uvrščeni. Tretji in vsak naslednji otrok, vključen v vrtec pa je za starše brezplačen. Če se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center za socialno delo odloči o tem s posebno odločbo.
 • Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.
 • Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa (100%), v katerega je otrok vključen.
 • Starši, katerih otroci se všolajo in v vrtcu ostajajo mlajši otroci, so dolžni v mesecu izpisa na center za socialno delo javiti datum izpisa starejšega otroka iz vrtca z Obrazcem za sporočanje sprememb.
 • Starši morajo centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do znižanega plačila vrtca v osmih dneh od dneva, ko je nastala taka sprememba ali so zanjo izvedeli (sprememba občine stalnega bivališča, sprememba števila družinskih članov, itd).
 • Starši, ki so že upravičenci do znižanega plačila vrtca (imajo izdano odločbo) in jo želijo podaljšati še za eno leto,  oddajo izpolnjen obrazec vloga_za_ponovno_uveljavljanje_otr.dodatek_vrtec. Omenjena vloga velja samo za primere, ko je bila strankam že izdana odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca in ne gre za spremembe, ki so omenjene v nadaljevanju. Vloga se uveljavi torej samo v primeru, če stranka ponovno vlaga vlogo za otroški dodatek, subvencijo vrtca ali obe pravici skupaj.

Starši morajo oddati obrazec vloga za uveljavljanje sredstev in NE enostavno vlogo v naslednjih okoliščinah oziroma spremembah:

 • če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec,
 • če stranka hkrati želi uveljavljati še katero pravico iz javnih sredstev (npr. denarna socialna pomoč, subvencija najemnine, …),
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja

Obrazci za CSD – v zvezi z znižanim plačilom vrtca

obrazec vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev  (če pravico do znižanega plačila vrtca uveljavljate prvič)

vloga_za_ponovno_uveljavljanje_otr.dodatek_vrtec

Obrazec za SEPA obremenitev (plačilo preko trajnika), izpolnjen obrazec posredujte v računovodstvo ali na sedež vrtca.

Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Če želite račun prejemati v e-obliki in ga plačevati preko e-banke, izpolnite spodnjo vlogo in jo posredujte v vrtec.

vloga za prejemanje računa v elektronski obliki

Če starši želite plačevati oskrbnine za več otrok vrtca na eni položnici, izpolnite spodnjo vlogo in jo posredujte v vrtec.

vloga za plačilo oskrbnin za več otrok iste družine na skupni položnici

 

(Skupno 760 obiskov, današnjih obiskov 1)